ราชวิทยาลัยแพทย์

 

 สมาคมการแพทย์ไทย

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

แพทยสมาคม

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมกุมารแพทย์

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคระบบทางเดินอาหาร

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยา

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแห่งประเทศไทย

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคหัวใจ

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคติดเชื้อ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

สมาคมรูมาติสซั่ม

 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์

สมาคมเวชบำบัดวิกฤต

 

 วิทยาลัย

สมาคมโลหิตวิทยา

วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมศัลยกรรมตกแต่ง

 

 

 ชมรม

สมาคมจิตแพทย์

ชมรมจิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่นแห่งประเทศไทย

สมาคมอุรเวชช์

ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

สมาคมการศึกษาเรื่องความปวด

ชมรมรังสีร่วมรักษา

สมาคมต่อมไร้ท่อ

ชมรมโรคหืด/มูลนิธิโรคหืด

สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์

ชมรมชาย-หญิงวัยทองแห่งประเทศไทย

สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือด และรังสีร่วมรักษาไทย

ชมรมแพทย์โรคหลอดเลือด

สมาคมโรคเบาหวาน

 

 มูลนิธิฯ

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราราชนนี

สมาคมเวชสารสนเทศไท

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมแพทย์สตรี

มูลนิธิโรคตับ

 

สมาคมโรคผิวหนังเด็ก

   

สมาคมแพทย์คลินิกไทย

 

 

สมาคมโรคตับ (ประเทศไทย)


Powered by IGENCO Co., Ltd.

Copyright 2016 - IGENCO